Blog Archives

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html Phần 8

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html Phần 7

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html Phần 6

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html phần 4

Trong lần này, chúng ta sẽ sử dụng một giao diện tương đối phức tạp hơn. Download File

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html phần 3

Trong phần này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng css để làm cho cấu trúc mà bạn đã xây dựng giống với layout photoshop

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html phần 2

Phần này sẽ hướng dẫn xây dựng cấu trúc html từ file photoshop đã cắt ở phần 1

Posted in Học HTML / CSS

Học cắt hình photoshop và chuyển thành html

Download File Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn cách xây dựng trang web trong Photoshop và cách lấy những tấm hình mình cần cho phần 2 là phần viết code xHTML.

Posted in Học HTML / CSS